Obchodní podmínky a reklamační řád

Obecná ustanovení a vymezení pojmů


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.ilampy.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

provozovatel obchodu

Firma: Jaroslav Šabacký
Adresa: Višňová 632
66482 Říčany u Brna
IČ: 47947560
DIČ: CZ5503262820
E-mail: info@ilampy.cz

I. Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitel není.
Kupující – spotřebitel, je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky, nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva –vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


II. Právo vrácení zboží bez udání důvodů

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má kupující-spotřebitel do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání.
Zboží musí být zabaleno v originálním balení a odesláno nejpozději 14. den od data doručení kupujícímu na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude kupujícímu zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.Bezdůvodné vrácení zboží není možné při osobním odběru a zaplacení na pobočce. Toto právo se nevztahuje na zboží upravené dle přání kupujícího. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.


III. Reklamace, záruka

Záruční doba (pokud není uvedeno jinak) je 24 měsíců. Záruka z případných vad se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od zakoupení zboží, není-li výslovně sjednáno jinak. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení, případně záruční list, pokud byl součástí dodávky. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána. Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího.
Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží. O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladu spojených s vyřízením reklamace.

Adresa pro uplatnění reklamace:
Jaroslav Šabacký
Višňová 632
66482 Říčany u Brna


IV. Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opakV. Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky doporučujeme kupujícímu překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, doporučujeme spotřebiteli za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít


VI. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím zcela, případně z části jestliže:
- zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává,
- výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky kupujícím ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


VII. Ochrana osobních dat

Veškeré Vaše osobní údaje, které vložíte do elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebudeme zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Vyjímkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace Vaši objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míře.
Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje:
Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (email)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IČ, DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (email)
Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (platba na dobírku). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naši databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním na email info@ilampy.cz


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy